ساعت 5 و 25 دقیقه صبح است ... درد دارم .... درد دارم .... دررررررررررررررررررررد

ساعت 5 و 25 دقیقه صبح است ... درد دارم .... درد دارم .... دررررررررررررررررررررد

جیغ دارم جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

دقیقن زیر آخرین استخوان قفسه سینه ام - سیم بسته درد به استخوانهایم و می نوازد تهی شکمم را که مرغ خواب را خواب خواب خواب .... خواب را فراری داده این مترسک 

بالا نمی آورم ... حتی دلم برای خونریزی بینی ام تنگ شده ... از صبح خون دماغ نشده ام 

زنده ام ؟ گردنم در حال شکستن است و اما چشمهایم سرخی شان را به آسمان شلیک نمی کنند تا خواب از چشمهای خورشید بپرد و روز شود 

درد درد درد دررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغشغغغغغغغغغغغغغغغغغ

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

جیغغغغغغغغغغ

از لباس سفید پرشکان بیزارم

از بوی مسخره راهروهای بیمارستان بیزارم

از تخت ها و از لباس آبی و پنبه ای که تنت می کنند بیزارم

از نمونه برداری از پاتولوپی از دارو از تزریق مسکن از شیاف مسکن از شربت متادون از این همه لبخند بی خودی بیزارم

درد دارم 

درد دارم و به شوخی به دوستم می گویم :درد تنها سرمایه مرد است

ساعت 5 و 36 دقیقه شد ... اما چیزی عوض نشد ....تمام

/ 0 نظر / 10 بازدید